JAVNI POZIV za zapošljavanje stručnog radnika/pripravnika (30.09.2020.)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Đ  U  R  Đ  E  V  A  C

KLASA: 112-06/20-01/1

URBROJ:2137-91-01-20-5

Đurđevac,  28.9. 2020. godine

 

Na temelju članka 55. Zakona o radu („Narodne novine“ broj: 93/14, 127/17 i 98/19), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja KLASA:112-06/20-01/10, URBROJ:519-04-3-1-2/6-20-4  od 6. srpnja 2020. godine, članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Đurđevac, KLASA:011-01/15-01/, URBROJ:2137-91-01-15-2  od 5.10. 2015. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Đurđevac objavljuje

JAVNI  POZIV

za zapošljavanje stručnog radnika/pripravnika  putem mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 1. diplomirani socijalni radnik I. vrste-pripravnik (m/ž) 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu

 

Mjesto rada:  Đurđevac

 

Opći i posebni uvjeti:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS),

– da ne postoji zapreka  iz čl. 213.st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17,98/19 i 64/20)

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju biti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini iz područja socijalne skrbi.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-životopis,

-presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,

-presliku diplome,

-elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

-potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih,

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na javni poziv ne vodi kazneni postupa, ne stariji od mjesec dana.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na prednosti pri zapošljavanju  u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. citiranog Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Prijave na javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od  8  dana od dana objave javnog poziva u narodnim novinama na adresu centra za socijalnu skrb Đurđevac, Ljudevita Gaja 6. 48 350 Đurđevac, s naznakom „Javni poziv za socijalnog radnika/pripravnika“.

 

Nepotpune i  nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni putem web  stranica Centra za socijalnu skrb Đurđevac, (www.czssdjurdjevac.hr), a sukladno članku 10.st.1.toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15).

 

 

Ravnateljica:

Katarina Birta, dipl. socijalna radnica