Oglas – poziv na nadmetanje za dostavu ponuda u predmetu prodaje nekretnine upisane u z.k.ul. br. 10572 k.o. Virje

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC
ĐURĐEVAC , Gajeva 6 

KLASA: UP/I-552-02/20-15/10S.45/94
URBROJ: 2137-91-06-20-14

ĐURĐEVAC , 20.10.2020.

 

 

POZIV NA USMENO NADMETANJE

Pozivamo Vas da osobno ili putem opunomoćenika (punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika) , dana 28.10.2020.g. /srijeda/ u 09,00 sati pristupite u prostorije Centra za socijalnu skrb Đurđevac, Lj. Gaja 6, Đurđevac, II kat, soba br. 21, radi usmenog nadmetanja vezano za prodaju nekretnina osobe pod skrbništvom, Zlatka Horvatića.

 

  1. PREDMET PRODAJE:

 

Nekretnine vlasništvo Z. H. (dalje u tekstu: štićenik), OIB: 26614******,  sada na smještaju u udomiteljskoj obitelji, zastupan po skrbnici LJILJANI ŠIMEG SALAJPAL (dalje u tekstu: skrbnik),  i to:

 

-nekretnine  upisane u z.k.ul. br. 10572 k.o. Virje, vlasništvo štićenika u cijelosti koje se sastoje od:

 

  1. čkbr. 6865/1 Vinograd u Kostanjišću sa 180 čhv
  2. čkbr. 6865/3 Vinograd i voćnjak u Kostanjišću sa 200 čhv
  3. čkbr. 6866/1 Voćnjak u Kostanjišću sa 220 čhv

ukupno 600 čhv  (upisane u Posjedovni list br. 5052 k.o. Virje)

 

Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

 

  1. NAČIN PROVEDBE PRODAJE:

Prodaja će se provesti usmenim nadmetanjem (licitacijom) između ponuditelja koji su dostavili  svoje pismene ponude u spis ovog Centra KLASA: UP/I-552-02/20-15/10-odobrenje skrbnici za raspolaganje nekretninama štićenika Z.H.

 

  1. POČETNA CIJENA:

-12.000,00 kn (slovima: dvanaestisućakunanulalipa)-utvrđena temeljem najviše ponude ponuditelja

 

  1. PRAVILA NADMETANJA:

Nadmetanje će se održati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Đurđevac dana 28.10.2020.g. /srijeda/ sa početkom u 09,00 sati.

 

Licitacija se provodi na način da voditelj postupka objavljuje početnu cijenu i poziva ponuditelje da stave ponudu na taj iznos. Voditelj postupka započinje licitaciju početnom cijenom, te po svakoj ponudi ponuditelja podiže cijenu za 500,00 kn (slovima: petstokunanulalipa) i poziva ponuditelje da stave ponudu za  višu cijenu i tako dalje, dok na poziv voditelja ne bude više povećanja ponude, kada će voditelj objaviti najvišu stavljenu ponudu, zaključiti licitaciju i pozvati ponuditelja koji ju je stavio na potpis posebne izjave o stavljenoj ponudi i spremnosti da za ponuđenu cijenu sklopi kupoprodajni ugovor pod objavljenim uvjetima.

 

Ponuditelji polažu jamčevinu u visini od 10% od početne kupoprodajne cijene nekretnine u sef Centra za socijalnu skrb Đurđevac neposredno prije početka usmenog nadmetanja, a o čemu će se ponuditeljima izdati potvrda. Nakon odabira ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, dok će se drugom ponuditelju  jamčevina  vratiti po okončanju postupka.

 

U slučaju da ponuditelj s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine, a najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

 

Ukoliko se ovom pozivu odazove samo jedan ponuditelj,  prihvatiti će se ponuda jedinog ponuditelja.

 

  1. UVJETI PRODAJE I SKLAPANJE UGOVORA:

Ponuditelju koji je izlicitirao nekretninu dostaviti će se primjerak rješenja ovog Centra kojim se skrbnici Ljiljani Šimeg Salajpal sukladno čl. 259.st.1. i 4. Obiteljskog zakona (NN RH 103/15), te čl. 261. st.2. t.1 istoga Zakona daje prethodno odobrenje za prodaju nekretnina štićenika Zlatka Horvatića opisanih u t.1. ovog poziva i za zaključenje kupoprodajnog ugovora. Po izvršnosti rješenja skrbnica je ovlaštena zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnina.

 

Obvezatan oblik za valjanost ugovora o raspolaganju imovinom osobe koja nema poslovnu sposobnost je javnobilježnički akt (čl. 53 Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16)).

 

Troškove zaključenja kupoprodajnog ugovora, te troškove uknjižbe predmetnih nekretnina u gruntovnici, troškove poreza na promet nekretnina, te eventualno druge troškove od dana potpisivanja ugovora snosi kupac.

 

Dokument izradila:                                                                  R A V N A T E L J :

Višnja Balić, dipl. iur.                                                                  Daniel Rupić, mag. iur.