Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu i posjedu Centra za socijalnu skrb Đurđevac

Centar za socijalnu skrb Đurđevac                                                          

Gajeva 6, Đurđevac

Klasa: 740-12/16-02/1

Ur.broj: 2137-91-06-17-33

Đurđevac, 17.11.2020.

 

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Đurđevac od 31.12.2015.g., Centar za socijalnu skrb Đurđevac, raspisuje:

 

III JAVNI NATJEČAJ

 

za prodaju nekretnina u vlasništvu i posjedu Centra za socijalnu skrb Đurđevac, Lj. Gaja 6, Đurđevac.

 

  1. Prodaju se nekretnine u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Đurđevac i to upisane u:

1.1. z.k.ul.br. 1440 k.o Mičetinac (Posjedovni list 65 k.o. Mičetinac) u cijelosti  i to

-čkbr. 679/2 Vinograd u Kostajničkom bregu sa 580 čhv –početna cijena -7.328,88 kn

-čkbr. 680/2 Sjenokoša kod vinograda u Kostajničkom bregu sa 160 čhv –početna cijena-2021,76 kn

 

  1. Prodaje se  izvanknjižno vlasništvo nekretnina Centra za socijalnu skrb Đurđevac u k.o. Mičetinac (Posjedovni list 65 k.o. Mičetinac) i to

-čkbr. 574/3 Brezički rit  (vinograd sa vinograd sa 903 m2 i oranica sa 3633 m2)-početna cijena –15.921,36 kn

-čkbr.677/3  Brezički rit (vinograd sa 791 m2)-početna cijena – 2776,00 kn

 

  1. Nekretnine iz točke 2. prodaju se na način da budući kupac preuzima obavezu sređivanja zemljišno-knjižnog stanja radi upisa vlasništva u zemljišne knjige.

 

 

II JAVNI NATJEČAJ

 

za prodaju nekretnina u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Đurđevac, Lj. Gaja 6, Đurđevac.

 

  1. Prodaju se nekretnine u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Đurđevac upisane u:

       z.k.ul.br. 1440 k.o Mičetinac (Posjedovni list 65 k.o. Mičetinac) u cijelosti  i to

čkbr. 675/3 Oranica u Kostajničkom bregu sa 671 čhv (u naravi kuća sa dvorišnim zgradama i

dvorištem) –početna cijena –71.467,32 kn

 

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša cijena.

Pismena ponuda mora sadržavati: ponuđeni iznos,  podatke o ponuditelju i opis nekretnine sa naznakom čestice za koju se ponuda podnosi.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave oglasa u službenom listu (Podravskom listu), a zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Ponude se mogu predati poštom ili neposredno u Centru za socijalnu skrb Đurđevac, Đurđevac, Gajeva 6, u zatvorenoj omotnici s naznakom «ne otvarati-ponuda za javni natječaj za prodaju nekretnina Centra za socijalnu skrb Đurđevac».

 

Ponuda se vrši prema načelu«viđeno-kupljeno,te isključuje naknadne prigovore kupca.

Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Centru za socijalnu skrb Đurđevac ili na telefon: 048/250-747.

 

 

 

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

ĐURĐEVAC

R A V N A T E L J:

Daniel Rupić, mag. iur