Obavijest o odabiru ponude za uslugu zaštite osoba i imovine za 2021. godinu

U provedenom postupku jednostavne nabave za usluge zaštite imovine i osoba Centra za socijalnu skrb Đurđevac za 2021. godinu, odabrana je ponuda ponuditelja Securitas Hrvatska d.o.o., Oreškovićeva 6n/2, 10010 Zagreb, sa ponuđenom jediničnom cijenom iskazanom u Ponudi HR-20-1813  od 39,00 kuna po satu izvršenja usluge bez PDV-a, odnosno ukupnom cijenom za 2021. godinu od 78.936,00  kuna bez PDV-a, odnosno 98.670,00 kuna sa PDV-om.

 

Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dostupni su za preuzimanje:

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 22122020

Odluka o odabiru ponude za uslugu zaštite osoba i imovine