Korisnik Centar

JAVNI POZIV za zapošljavanje pripravnika na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci, putem mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

         R E P U B L I K A  H R V A T S K A

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC

             ĐURĐEVAC, Gajeva 6

 

KLASA: 112-06/21-01/1

URBROJ: 2137-91-01-21-2

Đurđevac, 14.09.2021.g.

 

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Đurđevac, čl. 215. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20., 133/20., 138/20.)  i Odluke o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2021. godini u ustanovama socijalne skrbi Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 112-06/21-01/2; URBROJ: 524-08-01-01/2-21-4 od 18. ožujka 2021. godine, ravnatelj Centra raspisuje

JAVNI POZIV

za zapošljavanje pripravnika na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci, putem mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

 

– socijalni radnik/ica – pripravnik – 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (m/ž).
Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

–  VSS – VII stupanj – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

– da ne postoji zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20).

– poznavanje rada na računalu
Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente (može i neovjerene preslike):
– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik)

– potvrdu o radnom stažu (HZMIO) – elektronički zapis u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih ureda HZMO

– rodni list (preslik)

– uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana od objave natječaja.

 

Kandidati koji prema posebnom propisu ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine, broj: 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.
Prijave za javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave ovog poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Centra za socijalnoj skrb Đurđevac, neposredno ili poštom na adresu: Centar za socijalnu skrb Đurđevac, Lj. Gaja 6, 48350 Đurđevac, s naznakom, „Za poziv – socijalni radnik“.
Kandidati će o rezultatima biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Đurđevac da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Centar za socijalnu skrb Đurđevac

JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa, s punim radnim vremenom u Centru za socijalnu skrb Đurđevac, na određeno vrijeme od 20 mjeseci za obavljanje poslova na projektu „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda

         R E P U B L I K A  H R V A T S K A

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC

                 ĐURĐEVAC, Gajeva 6

 

KLASA: 112-03/21-01/5

URBROJ: 2137-91-01-21-34

Đurđevac, 14.09.2021.g.

 

Na temelju članka 16. st. 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine, br. 61/18), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Đurđevac i Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/21-02/717; URBROJ: 524-08-01-01/2-21-2 od 01. srpnja 2021. godine, sukladno Odluci o financiranju projekta UP.02.2.2.12.0017 „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“ Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 910-01/20-06/25; URBROJ: 524-07-02-01-02/4-21-16 od 15. travnja 2021., ravnatelj Centra za socijalnu skrb Đurđevac raspisuje

 

JAVNI POZIV

za zasnivanje radnog odnosa, s punim radnim vremenom u Centru za socijalnu skrb Đurđevac, na određeno vrijeme od 20 mjeseci za obavljanje poslova na projektu „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda

 

za slijedeće izvršitelje:

  1. socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (m/ž)

Kandidat/kandidatkinja za radno mjesto pod br 1. mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

– 12 mjeseci radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi

– položen stručni ispit

– odobrenje za obavljanje djelatnosti socijalnog rada

– nepostojanje zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

– poznavanje rada na računalu

– vozački ispit B-kategorije.

 

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente (može i neovjerene preslike):
– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik)

– potvrdu o radnom stažu (HZMIO) – elektronički zapis u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih ureda HZMO

– potvrdu o položenome stručnom ispitu (preslik) ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita

– domovnicu (preslik)

– rodni list (preslik)

– uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana od objave natječaja.

 

Kandidati koji prema posebnom propisu ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine, broj: 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme.
Prijave za javni oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 15 dana od dana objave ovog poziva na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: Centar za socijalnu skrb Đurđevac, Lj. Gaja 6, 48350 Đurđevac, s naznakom, „Za natječaj – zapošljavanje na ESF projekt“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Za kandidata koji u vrijeme prijave na poziv u djelatnosti socijalne skrbi ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke određene za pripravnički staž, primijenit će se odredbe članka 217. Zakona o socijalnoj skrbi samo u onom slučaju ako se na natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava sve tražene uvjete.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Đurđevac pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz poziva (koji se može provesti pisanom provjerom znanja i/ili provođenjem usmenog razgovora), a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Đurđevac.
Podnošenjem prijave na poziv kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Đurđevac da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Centar za socijalnu skrb Đurđevac

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“, Kodni broj: UP.02.2.2.12.0017

 

Dana 01. srpnja 2021. godine Centar za socijalnu skrb Đurđevac potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., za prijavljeni projekt pod nazivom „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“, Kodni broj: UP.02.2.2.12.0017, u sklopu poziva „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“, broj poziva: UP.02.2.2.12.

Projekt je prijavljen u partnerstvu sa Gradom Đurđevcom i Koprivničko-križevačkom županijom. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.736.990,30 kuna, a bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %) i iz Europskoga socijalnog fonda (85 %). Planirano trajanje projekta je 24 mjeseca. U sklopu projekta je planirano 4 nova zapošljavanja stručnjaka koji će provoditi aktivnosti i neposredno raditi s korisnicima. Navedeni projekt je zamišljen kao nadogradnja započetog projekta u sklopu kojeg se planira izgradnja novog objekta za pružanje usluga koje manjkaju na ovom području, čime se planira podizanje standarda i dostupnosti socijalnih usluga na području teritorijalnog djelovanja Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

Aktivnosti projekta vezane su uz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao inst. oblika skrbi kroz organiziranje i pružanje te provođenje savjetodavnih usluga i programa koje se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose, razvoja soc. vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima, aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta stručnjaka upućivanjem svih zaposlenih stručnjaka na edukacije, aktivnosti vezane uz podizanje svijesti javnosti kroz organizaciju okruglih stolova, javnih rasprava, edukativne radionice s ciljem promocije procesa deinst., te aktivnosti u svrhu senzibiliziranja i osvještavanja šire javnosti, stručnjaka i članova obitelji sa problematikom iz tog područja. Ciljane skupine su pripadnici ranjivih skupina: djeca i mlađe punoljetne osobe bez odg. roditeljske skrbi, djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, trudnice i roditelji s djecom do godine dana života djeteta, odrasle osobe s invaliditetom, članovi obitelji i udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina, starije osobe te stručnjaci koji rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninst. soc.usluga.

Razdoblje provedbe je od 01. srpnja 2021. godine – 01. srpnja 2023. godine.

 

 

Više informacija o projektu uskoro.

 

Obavijest o odabiru kandidata za radno mjesto socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj na neodređeno

Temeljem provedenog javnog natječaja KLASA: 100-01/21-01/1; URBROJ: 2137-91-01-21-5 od 24.06.2021. godine objavljenog u Narodnim novinama br. 73/2021 od 30.06.2021. godine, te na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Centra za socijalnu skrb Đurđevac, donesena je Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme (m/ž), te će se ugovor o radu sklopiti sa kandidatkinjom
– ANA STAREC, dipl. soc. radnica,
radi zapošljavanja na neodređeno vrijeme na radnom mjestu I. vrste – diplomirani socijalni radnik, kao odabranim kandidatom koji ispunjava sve potrebne uvjete iz javnog natječaja.

 

U privitku se nalazi obavijest za preuzimanje.

Obavijest o odabiru kandidata za radno mjesto dipl soc radnik

 

Objavljeno 16.8.2021.g.

Udomiteljici Dubravki Čordašev dodijeljena godišnja nagrada udomiteljima za 2021. godinu

Dana 16.06.2021. godine održana je svečana dodjela nagrada udomiteljima za izvanredna postignuća i promicanje udomiteljstva, kojoj dodjeli su prisustvovali i predstavnici Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

Ponosno ističemo da je jedna od dobitnica godišnje nagrade udomiteljica s područja Centra za socijalnu skrb Đurđevac gđa. Dubravka Čordašev, koja je za dobivanje godišnje nagrade predložena od strane Centra, a preporuku za dobivanje nagrade je dobila i od Grada Đurđevca.
Ministar Josip Aladrović i državna tajnica Marija Pletikosa svečano su uručili nagrade udomiteljima za izvanredna postignuća i njihovu predanost u stvaranju stabilnog i poticajnog okruženja za život djece i odraslih korisnika te zalaganje i inovativnost u promicanju udomiteljstva u zajednici.

Upravo je udmiteljstvo način da djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi imaju kvalitetniju skrb i odrastanje. Sretno i nesmetano djetinjstvo trebalo bi biti pravo, a ne privilegija. Svako dijete zaslužuje da o njemu skrbi netko kome je interes tog djeteta na prvom mjestu“, naglasio je ministar Aladrović.

Državna tajnica Marija Pletikosa apostrofirala je kako je dodjela nagrada udomiteljima prigoda u kojoj na simboličan način odajemo priznanje dobroti, snazi i hrabrosti ljudi, koji su širom otvorili svoja vrata ranjivim članovima društva, spremni ih prihvatiti i nesebično brinuti o njima.

Kriterijima za dodjelu nagrade vrednovala se inovativnost u osiguravanju stabilnog i poticajnog okruženja za korisnika, postignuća u obavljanju udomiteljstva u smislu pozitivnog utjecaja na poboljšanje stanja korisnika, zainteresiranost i predanost udomiteljskom pozivu i promicanje udomiteljstva u zajednici.

Osim udomiteljice Dubravke Čordašev, povjerenstvo za dodjelu nagrada udomiteljma dodijelilo je godišnju nagradu udomiteljima Gordani Štrbo iz Vinkovaca, Silviji Vrgoč iz Solina, Mariji Ivanušić iz Varaždin Brega i Mari Anđelić iz Trnjana.

Sastanak projektnog tima i partnera u okviru provedbe projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“

U srijedu, 17. veljače, 2021. godine u prostorijama PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održan je sastanak projektnog tima i projektnih partnera u okviru provedbe projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za ovaj projekt vrijednosti 6.626.036,85 kuna u sklopu poziva „Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije-druga faza“ potpisan je 14. kolovoza 2020. godine.

Uz predstavnike nositelja projekta Centra za socijalnu skrb Đurđevac te predstavnice PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije koje su imale ključnu ulogu u pripremi projektne prijave, a pružat će podršku i u provedbi projekta, sastanku su prisustvovali i predstavnici partnera u projektu – Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje i Koprivničko-križevačke županije.

Rravnatelj Centra za socijalnu skrb Đurđevac sudionike je upoznao s informacijom da je izrađena projektno-tehnička dokumentacija potrebna za gradnju, a 26. siječnja 2021. godine ishođena je i građevinska dozvola za izgradnju novog objekta na adresi Gajeva 6 u Đurđevcu za pružanje usluge poludnevnog boravka te provođenje ostalih programa prevencije na đurđevačkom području. Iznio je svoja očekivanja u pogledu početka gradnje koja je planirana za mjesec kolovoz ove godine te troškove koji bi s PDV-om iznosili nešto više od 4,7 milijuna kuna. Novoizgrađeni objekt površine 170 m2  bio bi dvoetažni – na prvoj etaži predviđene su prostorije za pružanje usluga poludnevnog boravka za djecu školske dobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, odnosno za usluge koje bi trebao pružati Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, dok je na drugoj etaži planirano provođenje preventivnih aktivnosti i programa s ciljem osnaživanja obitelji u riziku, pružanje novih tretmanskih usluga rada s obiteljima i pojedincima, radu s udomiteljskim obiteljima u smislu podrške i razvoja mreže udomiteljstva, a sve s ciljem prevencije izdvajanja djece iz obitelji i institucionalizacije. U sklopu projekta predviđeno je i opremanje prostora, između ostalog i nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje tzv. izvaninstitucijskih usluga te nabava kombi putničkog vozila za prijevoz korisnika.

Na sastanku su se detaljnije analizirale projektne aktivnosti te su usuglašeni stavovi o dinamici njihove realizacije pri čemu je naglasak stavljen na provođenje postupaka nabave i promotivne aktivnosti. Dogovoren je i okvirni termin održavanja početne konferencije projekta.

 

 

 

 

 

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

 

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Đurđevac”.

 

Objavljeno 18.02.2021. godine

Obavijest o odabiru ponude za uslugu zaštite osoba i imovine za 2021. godinu

U provedenom postupku jednostavne nabave za usluge zaštite imovine i osoba Centra za socijalnu skrb Đurđevac za 2021. godinu, odabrana je ponuda ponuditelja Securitas Hrvatska d.o.o., Oreškovićeva 6n/2, 10010 Zagreb, sa ponuđenom jediničnom cijenom iskazanom u Ponudi HR-20-1813  od 39,00 kuna po satu izvršenja usluge bez PDV-a, odnosno ukupnom cijenom za 2021. godinu od 78.936,00  kuna bez PDV-a, odnosno 98.670,00 kuna sa PDV-om.

 

Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dostupni su za preuzimanje:

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 22122020

Odluka o odabiru ponude za uslugu zaštite osoba i imovine

OBAVIJEST UDOMITELJIMA ZA DJECU I UDOMITELJIMA ZA ODRASLE OSOBE

U privitku su dostupne za preuzimanje najnovije Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji se tiču udomitelja za djecu i udomitelja za odrasle osobe, kao i postupanje u vezi sa korisnicima usluge smještaja.

Uputa_smjestaj_ostali_pruzatelji_usluga_07_12_2020
Upute_izvaninstitucijske_usluge_07_12_2020
Upute_smjestaj_stari_i_OSI_07_12_2020

 

Mole se udomitelji da prate ovu web stranicu, kao i službene stranice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

 

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i kampanje 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama i javna akcija u Đurđevcu

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama udruga “HERA“ u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije organizirala je javnu akciju senzibiliziranja javnosti na problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i to u Đurđevcu dana 26.11.2020. godine, u vremenu od 10.00 sati na Gradskoj tržnici. Istoj su nazočili i predstavnici Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, odlukom Ujedninjenih naroda od 17. prosinca 1999. godine, obilježava se u znak sjećanja na dan kada je 25. studenog 1960. godine sestre Patriu, Minervu i Mariu Teresu Mirabal u Dominikanskoj republici brutalno dao ubiti diktator Rafael Trujillo. Glavna poruka obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je važnost prepoznavanja i prijavljivanja nasilja kao krajnje neprihvatljivog oblika društvenog ponašanja kojim se krše temeljna ljudska prava i slobode te razumijevanje nasilja oblikom diskriminacije žena.

Važno je zaustaviti ignoriranje i umanjivanje nasilja nad ženama, a posebice tretiranje nasilja kao privatnog problema žena žrtava nasilja.

„16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je globalna, svjetska kampanja koju obilježava 1,700 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje 25. studenog Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. prosinca Međunarodnim danom ljudskih prava.

Tijekom javne akcije građani/ke su mogli dobiti informacije o načinu prijave nasilja u obitelji, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te su se dijelili letci i edukativni materijali svih sudionika u akciji.