Korisnik Centar

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu i posjedu Centra za socijalnu skrb Đurđevac

Centar za socijalnu skrb Đurđevac                                                          

Gajeva 6, Đurđevac

Klasa: 740-12/16-02/1

Ur.broj: 2137-91-06-17-33

Đurđevac, 17.11.2020.

 

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Đurđevac od 31.12.2015.g., Centar za socijalnu skrb Đurđevac, raspisuje:

 

III JAVNI NATJEČAJ

 

za prodaju nekretnina u vlasništvu i posjedu Centra za socijalnu skrb Đurđevac, Lj. Gaja 6, Đurđevac.

 

 1. Prodaju se nekretnine u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Đurđevac i to upisane u:

1.1. z.k.ul.br. 1440 k.o Mičetinac (Posjedovni list 65 k.o. Mičetinac) u cijelosti  i to

-čkbr. 679/2 Vinograd u Kostajničkom bregu sa 580 čhv –početna cijena -7.328,88 kn

-čkbr. 680/2 Sjenokoša kod vinograda u Kostajničkom bregu sa 160 čhv –početna cijena-2021,76 kn

 

 1. Prodaje se  izvanknjižno vlasništvo nekretnina Centra za socijalnu skrb Đurđevac u k.o. Mičetinac (Posjedovni list 65 k.o. Mičetinac) i to

-čkbr. 574/3 Brezički rit  (vinograd sa vinograd sa 903 m2 i oranica sa 3633 m2)-početna cijena –15.921,36 kn

-čkbr.677/3  Brezički rit (vinograd sa 791 m2)-početna cijena – 2776,00 kn

 

 1. Nekretnine iz točke 2. prodaju se na način da budući kupac preuzima obavezu sređivanja zemljišno-knjižnog stanja radi upisa vlasništva u zemljišne knjige.

 

 

II JAVNI NATJEČAJ

 

za prodaju nekretnina u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Đurđevac, Lj. Gaja 6, Đurđevac.

 

 1. Prodaju se nekretnine u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Đurđevac upisane u:

       z.k.ul.br. 1440 k.o Mičetinac (Posjedovni list 65 k.o. Mičetinac) u cijelosti  i to

čkbr. 675/3 Oranica u Kostajničkom bregu sa 671 čhv (u naravi kuća sa dvorišnim zgradama i

dvorištem) –početna cijena –71.467,32 kn

 

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša cijena.

Pismena ponuda mora sadržavati: ponuđeni iznos,  podatke o ponuditelju i opis nekretnine sa naznakom čestice za koju se ponuda podnosi.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave oglasa u službenom listu (Podravskom listu), a zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Ponude se mogu predati poštom ili neposredno u Centru za socijalnu skrb Đurđevac, Đurđevac, Gajeva 6, u zatvorenoj omotnici s naznakom «ne otvarati-ponuda za javni natječaj za prodaju nekretnina Centra za socijalnu skrb Đurđevac».

 

Ponuda se vrši prema načelu«viđeno-kupljeno,te isključuje naknadne prigovore kupca.

Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Centru za socijalnu skrb Đurđevac ili na telefon: 048/250-747.

 

 

 

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

ĐURĐEVAC

R A V N A T E L J:

Daniel Rupić, mag. iur

 

 

 

Oglas – poziv na nadmetanje za dostavu ponuda u predmetu prodaje nekretnine upisane u z.k.ul. br. 10572 k.o. Virje

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC
ĐURĐEVAC , Gajeva 6 

KLASA: UP/I-552-02/20-15/10S.45/94
URBROJ: 2137-91-06-20-14

ĐURĐEVAC , 20.10.2020.

 

 

POZIV NA USMENO NADMETANJE

Pozivamo Vas da osobno ili putem opunomoćenika (punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika) , dana 28.10.2020.g. /srijeda/ u 09,00 sati pristupite u prostorije Centra za socijalnu skrb Đurđevac, Lj. Gaja 6, Đurđevac, II kat, soba br. 21, radi usmenog nadmetanja vezano za prodaju nekretnina osobe pod skrbništvom, Zlatka Horvatića.

 

 1. PREDMET PRODAJE:

 

Nekretnine vlasništvo Z. H. (dalje u tekstu: štićenik), OIB: 26614******,  sada na smještaju u udomiteljskoj obitelji, zastupan po skrbnici LJILJANI ŠIMEG SALAJPAL (dalje u tekstu: skrbnik),  i to:

 

-nekretnine  upisane u z.k.ul. br. 10572 k.o. Virje, vlasništvo štićenika u cijelosti koje se sastoje od:

 

 1. čkbr. 6865/1 Vinograd u Kostanjišću sa 180 čhv
 2. čkbr. 6865/3 Vinograd i voćnjak u Kostanjišću sa 200 čhv
 3. čkbr. 6866/1 Voćnjak u Kostanjišću sa 220 čhv

ukupno 600 čhv  (upisane u Posjedovni list br. 5052 k.o. Virje)

 

Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

 

 1. NAČIN PROVEDBE PRODAJE:

Prodaja će se provesti usmenim nadmetanjem (licitacijom) između ponuditelja koji su dostavili  svoje pismene ponude u spis ovog Centra KLASA: UP/I-552-02/20-15/10-odobrenje skrbnici za raspolaganje nekretninama štićenika Z.H.

 

 1. POČETNA CIJENA:

-12.000,00 kn (slovima: dvanaestisućakunanulalipa)-utvrđena temeljem najviše ponude ponuditelja

 

 1. PRAVILA NADMETANJA:

Nadmetanje će se održati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Đurđevac dana 28.10.2020.g. /srijeda/ sa početkom u 09,00 sati.

 

Licitacija se provodi na način da voditelj postupka objavljuje početnu cijenu i poziva ponuditelje da stave ponudu na taj iznos. Voditelj postupka započinje licitaciju početnom cijenom, te po svakoj ponudi ponuditelja podiže cijenu za 500,00 kn (slovima: petstokunanulalipa) i poziva ponuditelje da stave ponudu za  višu cijenu i tako dalje, dok na poziv voditelja ne bude više povećanja ponude, kada će voditelj objaviti najvišu stavljenu ponudu, zaključiti licitaciju i pozvati ponuditelja koji ju je stavio na potpis posebne izjave o stavljenoj ponudi i spremnosti da za ponuđenu cijenu sklopi kupoprodajni ugovor pod objavljenim uvjetima.

 

Ponuditelji polažu jamčevinu u visini od 10% od početne kupoprodajne cijene nekretnine u sef Centra za socijalnu skrb Đurđevac neposredno prije početka usmenog nadmetanja, a o čemu će se ponuditeljima izdati potvrda. Nakon odabira ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, dok će se drugom ponuditelju  jamčevina  vratiti po okončanju postupka.

 

U slučaju da ponuditelj s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine, a najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

 

Ukoliko se ovom pozivu odazove samo jedan ponuditelj,  prihvatiti će se ponuda jedinog ponuditelja.

 

 1. UVJETI PRODAJE I SKLAPANJE UGOVORA:

Ponuditelju koji je izlicitirao nekretninu dostaviti će se primjerak rješenja ovog Centra kojim se skrbnici Ljiljani Šimeg Salajpal sukladno čl. 259.st.1. i 4. Obiteljskog zakona (NN RH 103/15), te čl. 261. st.2. t.1 istoga Zakona daje prethodno odobrenje za prodaju nekretnina štićenika Zlatka Horvatića opisanih u t.1. ovog poziva i za zaključenje kupoprodajnog ugovora. Po izvršnosti rješenja skrbnica je ovlaštena zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnina.

 

Obvezatan oblik za valjanost ugovora o raspolaganju imovinom osobe koja nema poslovnu sposobnost je javnobilježnički akt (čl. 53 Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16)).

 

Troškove zaključenja kupoprodajnog ugovora, te troškove uknjižbe predmetnih nekretnina u gruntovnici, troškove poreza na promet nekretnina, te eventualno druge troškove od dana potpisivanja ugovora snosi kupac.

 

Dokument izradila:                                                                  R A V N A T E L J :

Višnja Balić, dipl. iur.                                                                  Daniel Rupić, mag. iur.

Raspisan Natječaj za Nagradu za promicanje prava djeteta u 2020. godini

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020., za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, te je pozvalo na predlaganje kandidate za Godišnju i Nagradu za životno djelo.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta, za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine, onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.

Dodjeljuju se do tri Godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta, onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske, onima koje obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

Prijedlozi za dodjelu nagrade upućuju se Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravi za obitelj i socijalnu politiku. (Izvor: Hina)

JAVNI POZIV za zapošljavanje stručnog radnika/pripravnika (30.09.2020.)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Đ  U  R  Đ  E  V  A  C

KLASA: 112-06/20-01/1

URBROJ:2137-91-01-20-5

Đurđevac,  28.9. 2020. godine

 

Na temelju članka 55. Zakona o radu („Narodne novine“ broj: 93/14, 127/17 i 98/19), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja KLASA:112-06/20-01/10, URBROJ:519-04-3-1-2/6-20-4  od 6. srpnja 2020. godine, članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Đurđevac, KLASA:011-01/15-01/, URBROJ:2137-91-01-15-2  od 5.10. 2015. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Đurđevac objavljuje

JAVNI  POZIV

za zapošljavanje stručnog radnika/pripravnika  putem mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 1. diplomirani socijalni radnik I. vrste-pripravnik (m/ž) 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu

 

Mjesto rada:  Đurđevac

 

Opći i posebni uvjeti:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS),

– da ne postoji zapreka  iz čl. 213.st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17,98/19 i 64/20)

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju biti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini iz područja socijalne skrbi.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-životopis,

-presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,

-presliku diplome,

-elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

-potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih,

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na javni poziv ne vodi kazneni postupa, ne stariji od mjesec dana.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na prednosti pri zapošljavanju  u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. citiranog Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Prijave na javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od  8  dana od dana objave javnog poziva u narodnim novinama na adresu centra za socijalnu skrb Đurđevac, Ljudevita Gaja 6. 48 350 Đurđevac, s naznakom „Javni poziv za socijalnog radnika/pripravnika“.

 

Nepotpune i  nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni putem web  stranica Centra za socijalnu skrb Đurđevac, (www.czssdjurdjevac.hr), a sukladno članku 10.st.1.toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15).

 

 

Ravnateljica:

Katarina Birta, dipl. socijalna radnica

Obavijest – odluka o odabiru ponude za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije (jednostavna nabava od 01. rujna 2020.)

Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji da je u postupku jednostavne nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“, objavljenog dana 01. rujna 2020. godine, kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana ponuda ponuditelja

Ekološki centar d.o.o., Parobrodarska S., 32 000

VUKOVAR, OIB 20682358696,

sa ponuđenom cijenom iskazanom u Ponudbenom listu od 77.777,77 kuna bez PDV-a (97.222,21 kuna sa PDV-om).

 

Odluka o odabiru KLASA: 406-01/20-01/2; URBROJ:2137-91-01-20-21 od 21.09.2020. godine te zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 16. rujna 2020. godine mogu se preuzeti ispod obavijesti.

 

Odluka – odabir ponude za projektnotehn dok 21092020

Zapisnik o otvaranju ponuda – 16092020

 

Đurđevac, 22. rujna 2020. godine

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“

 

 

CENTAR  ZA SOCIJALNU SKRB

Đ  U  R  Đ  E  V  A  C

KLASA: 406-01/20-01/2

URBROJ: 2137-91-01-20-3

Koprivnica, 1. rujna  2020.

 

Na temelju Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova  (KLASA: 406-01/20-02/5, URBROJ: 2137-91-01-20-2) od  28. travnja 2020., upućuje se

  

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 U POSTUPKU NABAVE USLUGE IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U SKLOPU PROJEKTA „USPOSTAVA INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC“

 

PODACI O NARUČITELJU:

NAZIV NARUČITELJA: Centar za socijalnu skrb Đurđevac

SJEDIŠTE NARUČITELJA: Ljudevita Gaja 6, Đurđevac

OIB: 46724675241

TELEFON: 048/250-730, 048/812-103

TELEFAKS: 048/812-613

INTERNETSKA ADRESA: www.czssdjurdjevac.hr

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:  korisnik023@mdomsp.hr

OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:

Daniel Rupić, mag.iur., tel: 048/250-744, e-mail: daniel.rupic@socskrb.hr

Jelena Kralj, mag. iur., tel: 048/658-193, e-mail: jelena.kralj@kckzz.hr

 

OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“.

Usluga obuhvaća:

 • izradu glavnog i izvedbenog projekta
 • ishođenje posebnih uvjeta
 • reviziju glavnog projekta
 • ishođenje građevinske dozvole
 • izrada tehničke specifikacije i troškovnika za postupak nabave

sukladno idejnom rješenju koje se nalazi u prilogu ovog Poziva.

 

VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE: 136.000,00 kn bez PDV-a

 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

Tehnička specifikacije odnosno idejno rješenje nalazi se u prilogu ovog Poziva.

Projektno-tehnička dokumentacija mora zadovoljavati uvjete Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine 78/15, 118/18, 110/19) te drugih posebnih zakona i propisa Republike Hrvatske.

 

MJESTO OBAVLJANJA USLUGE: Radno mjesto odabranog ponuditelja.

DOKUMENTI KOJE SU PONUDITELJI DUŽNI DOSTAVITI:

 1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno dostaviti odgovarajući izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, može se dostaviti izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja Poziva na dostavu ponuda.
 2. Ponuditelj mora dokazati nekažnjavanost. Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti izjavu da niti gospodarski subjekt niti osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta nisu pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta za:
 3. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji na temelju članka 328. (zločinačko udruženje), članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) i članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br.110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) (u daljnjem tekstu: Kaznenog zakona),
 4. korupciju na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem), 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona,
 5. prijevaru na temelju članka 236. (prijevara), članka (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara), članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) , članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona,
 6. terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima na temelju članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje), članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona,
 7. pranje novca ili financiranje terorizma na temelju članka 98. (financiranje terorizma), članka 265. (pranje novca), članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona,
 8. dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) i članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona

Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja Poziva za dostavu ponude. Ponuditelji mogu koristiti vlastiti primjer izjave ili primjer koji se nalazi uz Poziv za dostavu ponude kao Prilog 2. Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

 1. Ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja Poziva na dostavu ponude. Traženi dokument se može dostaviti u neovjerenoj preslici.
 2. Ponuditelj mora dokazati iskustvo u izradi tehničke dokumentacije (izrađena minimalno jedna projektna dokumentacija u razdoblju od 2017. do 2020.). Iskustvo se dokazuje popisom ugovora iz kojeg je vidljivo predmet ugovora te godina izrade (Prilog 3.). Ponuditelj za dokazivanje može koristiti primjer iz priloga 3. ili vlastiti primjer koji sadrži sve potrebne podatke.

POSEBNI UVJETI ISPUNJENJA KOJE DOSTAVLJA ODABRANI PONUDITELJ PRIJE POTPISIVANJA UGOVORA:

 Temeljem članka 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, ovlašteni arhitekt i ovlašteni inženjer mogu obavljati poslove projektiranja samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu ili pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Temeljem članka 22. stavka 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, pravna osoba mora biti registrirana za poslove projektiranja.

 

Dokumenti kojima odabrani ponuditelj dokazuje da ispunjava zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima:

 • upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar Republike Hrvatske (ukoliko je odabrani ponuditelj pravna osoba ili fizička osoba koja ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, odnosno osoba koja je državljanin Republike Hrvatske)
 • uvjerenje, odnosno potvrda o upisu u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja (ukoliko je odabrani ponuditelj fizička osoba koja ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, odnosno osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, a poslove projektiranja obavlja u uredu za samostalno obavljanje poslova)
 • uvjerenje, odnosno potvrda o upisu u upisnik zajedničkih ureda za obavljanje poslova projektiranja (ukoliko je odabrani ponuditelj fizička osoba koja ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj odnosno osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, a poslove projektiranja obavlja u zajedničkom uredu)
 • izjava da je obavijestio Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (ukoliko je odabrani ponuditelj strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost projektiranja može u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izjavom u pisanom obliku)
 • upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar Republike Hrvatske (ukoliko je odabrani ponuditelj strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost projektiranja može, pod pretpostavkom uzajamnosti, u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao i osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i drugim posebnim propisima.

 

 1. Temeljem članka 17. Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

 

Temeljem članka 22. stavka 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, pravna osoba registrirana za poslove projektiranja mora u obavljanju tih poslova imati zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera.

 Temeljem članka 22. stavka 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnja, ovisno o građevini koju projektira, pravna osoba koja nema zaposlene sve potrebne ovlaštene inženjere, odnosno ovlaštenog arhitekta iste mora osigurati putem ugovora u skladu s odredbama posebnih propisa. U tom slučaju, kao dokaz gore navedenog, odabrani ponuditelj će dostaviti:

 • elektronički zapis o radnopravnom statusu stručnjaka
 • sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji, u slučaju podugovaranja

Temeljem članka 51. stavka 1. Zakona o gradnji, projektant je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer. Kako je predmet nabave projektiranje idejnog, glavnog i izvedbenog projekta odabrani ponuditelj je obvezan dokazati da u svrhu ispunjenja uvjeta utvrđenih Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ima stručnjake kako slijedi:

 • ovlaštenog arhitekta
 • ovlaštenog inženjera građevinarstva
 • ovlaštenog inženjera strojarstva
 • ovlaštenog inženjera elektrotehnike

Dokumenti kojima odabrani ponuditelj dokazuje da ispunjava zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima:

DRŽAVLJANI REPUBLIKE HRVATSKE

Odabrani ponuditelj dostavlja uvjerenja, odnosno potvrde nadležnih komora o:

 • upisu u imenik ovlaštenih arhitekata
 • upisu u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva
 • upisu u imenik ovlaštenih inženjera strojarstva
 • upisu u imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike

FIZIČKE OSOBE KOJE U STRANOJ DRŽAVI IMAJU PRAVO OBAVLJATI POSLOVE PROJEKTIRANJA

Ukoliko će odabrani ponuditelj koristiti stručnjake, fizičke osobe koje u stranoj državi imaju pravo obavljati poslove projektiranja, iste imaju pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i ovlašteni arhitekt odnosno ovlašteni inženjer, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima. Sukladno članku 59. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i članku 23. stavak 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, dostavlja uvjerenja, odnosno potvrde nadležnih komora o upisu u evidenciju osoba kojima je priznata inozemna kvalifikacija za:

 • ovlaštenog arhitekta
 • ovlaštenog inženjera građevinarstva
 • ovlaštenog inženjera strojarstva
 • ovlaštenog inženjera elektrotehnike

U tom slučaju, odabrani ponuditelj mora dokazati pretpostavku uzajamnosti iz dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske i države strane pravne osobe. Sukladno članku 59. stavku 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljana države ugovornice Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) i države članice Svjetske trgovinske organizacije.

OVLAŠTENE FIZIČKE OSOBE IZ DRUGE DRŽAVE UGOVORNICE EGP-A

Ukoliko će odabrani ponuditelj koristiti stručnjake koji su ovlaštene fizičke osobe iz druge države ugovornice EGP-a imaju pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati navedene poslove sukladno članku 60. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te sukladno članku 23. stavku 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju dostavljaju uvjerenja, odnosno potvrde nadležnih komora o upisu u imenik stranih ovlaštenih osoba za:

 • ovlaštenog arhitekta
 • ovlaštenog inženjera građevinarstva
 • ovlaštenog inženjera strojarstva
 • ovlaštenog inženjera elektrotehnike

OVLAŠTENE FIZIČKE OSOBE IZ DRŽAVE UGOVORNICE EGP-A

Ukoliko će odabrani ponuditelj koristiti stručnjake koji su ovlaštene fizičke osobe iz države ugovornice EGP-a, iste imaju pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove projektiranja pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru. Sukladno članku 61. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i članku 23. stavku 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, dostavljaju uvjerenja, odnosno potvrde nadležnih komora o upisu u evidenciju stranih ovlaštenih osoba kojima je izdana potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja za:

 • ovlaštenog arhitekta
 • ovlaštenog inženjera građevinarstva
 • ovlaštenog inženjera strojarstva
 • ovlaštenog inženjera elektrotehnike

U svrhu dokazivanja uvjeta propisanih posebnim zakonima iz ove točke odabrani ponuditelj će dostaviti naručitelju preslike traženih potrebnih dokumenata najkasnije do potpisa ugovora o javnoj nabavi, osim u slučaju ovlaštene fizičke osobe iz države ugovornice EGP-a, kada će odabrani ponuditelj, sukladno članku 61. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, tražene dokumente dostaviti prije početka prvog posla.

 TRAŽENA JAMSTVA:

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku zadužnice ovjerene od strane nadležnog tijela. Jamstvo mora glasiti na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, a odabrani ponuditelj ga mora dostaviti u trenutku potpisivanja ugovora. Ukoliko dođe do neizvršavanja ugovornih obveza od strane Ponuditelja, Naručitelj će aktivirati dostavljeno jamstvo. Naručitelj zadržava jamstvo do dobivanja građevinske dozvole.

 ROK VALJANOSTI PONUDE: 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 9. rujna 2020. do 09:00 sati

NAČIN IZRADE I DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu Naručitelja

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC

LJUDEVITA GAJA 6, 48350 ĐURĐEVAC

Osim adrese naručitelja, na omotnici mora biti naznačeno:

 • naziv i adresa ponuditelja
 • naziv predmeta nabave
 • naznaka „NE OTVARAJ!“

Ponuda se može dostaviti poštom ili osobno predati u Centru za socijalnu skrb Đurđevac u prijemnoj kancelariji. Postupak otvaranja ponuda nije javan.

Ponuda se izrađuje u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi (prekriženi, a ne premazani korekturnim lakom), te moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Uvezuje se na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom, spiralnim ili sličnim uvezom ili na neki drugi način). Ponuda se predaje potpisana od strane odgovorne ili ovlaštene osobe ponuditelja.

 

Izmjena, dopuna ili odustanak od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda

 • dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koja se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude
 • pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

 

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda predstavlja omjer cijene i kvalitete, te su u nastavku ponderi koji će se dodjeljivati po pojedinom kriteriju:

KRITERIJ MAKSIMALNI RELATIVNI ZNAČAJ MAKSIMALNI BROJ BODOVA
CIJENA PONUDE (CP) 75% 75
ISKUSTVO PROJEKTANTA (IP) 25% 25
UKUPNO: 100% 100

 

CIJENA PONUDE – CP

Naručitelj kao jedan od kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude određuje cijenu ponude. Ponuditelj koji ponudi najnižu cijenu, dobit će maksimalni broj bodova (75), dok će se ostalim ponudama bodovi dodijeliti sukladno formuli:

 CP – broj bodova koji ponuda dobiva prema cjenovnom kriteriju

CPmin – cijena najniže ponude

CPo – cijena ponude koja se ocjenjuje

 

ISKUSTVO PROJEKTANTA – IP

Naručitelj kao jedan od kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude određuje iskustvo tehničkih stručnjaka (projektanta) koji će biti angažirani za obavljanje usluge.

Maksimalni broj bodova koje ponuditelj može dobiti je 25.

Iskustvo tehničkih stručnjaka koje će ponuditelj angažirati za obavljanje usluge definirano je brojem uredno izvršenih istih ili sličnih projekata u razdoblju od 2017. – 2020. godine. Pod sličnim projektima podrazumijeva se projektiranje objekata visokogradnje.

Za obavljanje usluge koja je predmet nabave ponuditelj mora imati na raspolaganju ljudske resurse (stručnjake) neovisno o tome pripadaju li izravno gospodarskom subjektu, a koji su potrebni za izvršenja ugovora o nabavi i to:

 • stručnjaka za izradu arhitektonskog projekta – ovlašteni arhitekt
 • stručnjaka za izradu građevinskog projekta – ovlašteni inženjer građevinske struke
 • stručnjaka za izradu elektrotehničkog projekta – ovlašteni inženjer elektrotehničke struke
 • stručnjaka za izradu strojarskog projekta – ovlašteni inženjer strojarske struke

Za potrebe bodovanja, ponuditelj u ponudi dostavlja izjavu da raspolaže tehničkim stručnjacima koje će angažirati kao projektante te osobnu izjavu stručnjaka o broju odrađenih projekata. Izjave se dostavljaju na obrascima koji su u prilogu 4. i prilogu 5. ovog Poziva na dostavu ponuda.

Ukoliko ponuditelj ne dostavi navedenu izjavu o raspolaganju tehničkim stručnjacima ili osobnu izjavu stručnjaka o broju odrađenih projekata ponuda će biti odbijena.

Ponuditelj čiji su tehnički stručnjaci u zadanom razdoblju bili projektanti s najvećim brojem projekata dobit će maksimalni broj bodova (25), dok će se ostalim ponudama bodovi dodijeliti sukladno formuli:

 

IP – broj bodova koji ponuda dobiva prema kriteriju iskustva tehničkih stručnjaka

IPmax – ponuda u kojoj su tehnički stručnjaci s najvećim iskustvom (brojem odrađenih projekata)

IPo – ponuda koja se ocjenjuje temeljem kriterija iskustva tehničkih stručnjaka

 

 Ekonomski najpovoljnija ponuda je ponuda koja ima najveći broj bodova dobivenim zbrajanjem bodova po kriterijima cijene i iskustva projektanata kao kriterija kvalitete.

UKUPAN BROJ BODOVA = CP + IP

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati  ponudu koja je zaprimljena ranije.

SKLAPANJE UGOVORA:

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor po primitku obavijesti o odabiru. Bitni elementi ugovora su predmet ugovora, cijena, način plaćanja, rok i način obavljanja usluge, jamstvo za dobro izvršenje ugovora. Ugovor mora u potpunosti biti u skladu s ovim pozivom i odabranom ponudom.

 ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE:

Rok za izvršenje usluge je 4 mjeseca od potpisa ugovora.

 NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE:

Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora. Cijena se piše brojkama. U cijenu moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Na predviđeno mjesto potrebno je upisati ukupnu cijenu ponude bez PDV-a. Porez na dodanu vrijednost iskazuje se zasebno iza cijene ponude, kao i sveukupna cijena ponude s PDV-om. Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno, a na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a. Ako cijena ponude bez PDV-a izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez PDV-a izražena u troškovniku.

 ROK I NAČIN PLAĆANJA:

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine 94/18), naručitelj je obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava sukladno europskoj normi. Plaćanje će se obaviti na IBAN pružatelja usluge, u roku od 30 dana od dana primitka računa. Račun se izdaje nakon izvršene usluge i to na način:

 • nakon dostave projektno-tehničke dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole: 80% cijene ponude
 • nakon dobivene građevinske dozvole: 20% cijene ponude

Naručitelj neće davati jamstva ni predujam.

OBAVIJEST O REZULTATIMA PROVEDENOG POSTUPKA NABAVE:

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te Odluka o odabiru ili poništenju postupka dostaviti će se ponuditeljima  najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

 RAVNATELJICA:

Katarina Birta, dipl. socijalna radnica

 

 

 

PRILOZI:

 1. Javni poziv 
 2. IDEJNO RJEŠENJE, PRATEĆA GRAĐEVINA
 3. Prilozi
 4. Troškovnik

Potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“

Centar za socijalnu skrb Đurđevac je dana 14. kolovoza 2020. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“, u sklopu poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, ukupne vrijednosti 6.626.036,85 kn. Navedeni projekt provodit će se u partnerstvu sa Koprivničko-križevačkom županijom, Gradom Đurđevcom te Centrom za pružanje usluga u zajednici Svitanje. Stručnu pomoć u pripremi projektne prijave pružila je Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije PORA, koja će pružati daljnju podršku i u provedbi projekta. Predviđeno trajanje aktivnosti je 30 mjeseci.

Projektom je planirana izgradnja i opremanje novog objekta za pružanje socijalnih usluga površine 170 četvornih metara na ukupno dvije etaže, a lokacija objekta je u dvorištu sjedišta Centra za socijalnu skrb Đurđevac na adresi Lj. Gaja 6. Na prvoj etaži novosagrađenog objekta planira se opremanje prostorija za pružanje socijalnih usluga poludnevnog boravka za djecu školske dobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, dok je na drugoj etaži planirano provođenje preventivnih aktivnosti i programa s ciljem osnaživanja obitelji u riziku, pružanje novih tretmanskih usluga rada s obiteljima i pojedincima, rada s udomiteljskim obiteljima u smislu podrške i razvoja mreže udomiteljstva, a sve s ciljem prevencije izdvajanja djece iz obitelji i institucionalizacije.

Navedenim projektom stanovnicima s područja grada Đurđevca i okolice omogućit će se dostupnost socijalnih usluga koje manjkaju na ovom području, u svrhu podrške procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije, kao i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

 

 

Odluka o organizaciji rada Centra za socijalnu skrb Đurđevac

 

Obavještavaju se korisnici Centra za socijalnu skrb Đurđevac da je dana 11. svibnja 2020. godine donesena Odluka o organizaciji rada Centra za socijalnu skrb Đurđevac, kojom je propisana organizacija rada s ukupnim brojem zaposlenika u propisanom radnom radnom vremenu radnim danom od 07.00 do 15.00 sati (uredovno vrijeme označeno za prijem stranaka). Istom je ukinuta Odluka o organizaciji rasporeda rada i organizaciji radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti  COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Mole se korisnici da se pridržavaju svih do sada objavljenih uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a u slučaju neposrednog dolaska  molimo obratite pozornost da:

 • korisnik prije neposrednog kontakta mora potpisati izjavu da nije imao temperaturu ni respiratorne smetnje i da prema svojem saznanju nije bio u kontaktu sa zaraženom osobom
 • prije prvog neposrednog kontakta provjeravaju se izrečene mjere samoizolacije
 • prije ulaza u prostorije centra za socijalnu skrb korisniku se mjeri temperatura
 • na ulazu u prostorije centra za socijalnu skrb korisnik je obavezan dezinficirati ruke
 • korisnici koji su u tretmanu odjela za djecu, mlade i obitelj, odjela za odrasle i/ili odjela novčanih naknada primaju se po prethodnom dogovoru s nadležnim socijalnim radnikom/voditeljem slučaja
 • sve aktivnosti provode se koliko je moguće e-komunikacijom i telefonom
 • kad god je moguće korisnici dolaze u točno dogovorenom terminu, čeka se na svoj red na otvorenom i nakon prijema i/ili provedenog postupka ne zadržava se u centru za socijalnu skrb.

Sve prethodno navedeno su službene upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te se u slučaju nepoštivanja gore navedenih mjera može uskratiti neposredni ulazak u službene prostorije Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

 

Objavljeno: 11. 05.2020. godine

Postupanje u situaciji pojačanog rizika od nasilja u obitelji i zlostavljanja i zanemarivanja djece zbog pojačanih mjera izolacije radi suzbijanja epidemije COVID-19

Dok su obitelji diljem Europe zatvorene u svojim domovima kako bi se suzbilo širenje epidemije COVID-19, strahujemo i od porasta obiteljskog nasilja. Situacija nije bezazlena, jer osim zdravstvenih rizika potencijalno dovodi i do povećanog rizika za obiteljsko nasilje, kao i zlostavljanje i zanemarivanje djece.

Pozivi na samoizolaciju i pojačane mjere izolacije, uključujući ograničeno kretanje i/ili potpunu zabranu kretanja, socijalnu izolaciju, mogu imati neposredan negativni učinak na žene, djecu i starije osobe koje su izložene nasilju u obiteljskom kontekstu.

Radi navedenog, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izdalo je priopćenje i kratke upute u situacijama nasilja u obitelji i zlostavljanja i zanemarivanja djece, koja možete pročitati na slijedećoj poveznici:

Priopćenje o postupanju u situaciji pojačanog rizika od nasilja u obitelji i zlostavljanja i zanemarivanja djece zbog pojačanih mjera izolacije radi suzbijanja epidemije COVID-19