JAVNI POZIV za zapošljavanje pripravnika na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci, putem mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC

ĐURĐEVAC, Gajeva 6

 

KLASA: 112-06/22-01/1

URBROJ: 2137-91-01-22-2

Đurđevac, 19.04.2022.g.

 

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Đurđevac, Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/22-01/4, URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od 25.03.2022. godine, a u vezi s člankom 256. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 18/22, 46/2022), ravnatelj Centra za socijalnu skrb Đurđevac raspisuje

 

JAVNI POZIV

za zapošljavanje pripravnika na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci, putem mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

 

– socijalni radnik/ica – pripravnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme (m/ž).

Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

–  VSS – VII stupanj – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

– da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 18/2022, 46/2022).

– poznavanje rada na računalu.

 

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente (može i neovjerene preslike):
– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik)

– potvrdu o radnom stažu (HZMIO) – elektronički zapis u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih ureda HZMO

– rodni list (preslik)

– uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana od objave poziva

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je razvidno da su kandidati evidentirani u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariju od mjesec dana od objave poziva.

 

Kandidati koji prema posebnom propisu ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine, broj: 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.
Prijave za javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave ovog poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Centra za socijalnu skrb Đurđevac, neposredno ili poštom na adresu: Centar za socijalnu skrb Đurđevac, Lj. Gaja 6, 48350 Đurđevac, s naznakom, „Za javni poziv – pripravništvo“.
Kandidati će o rezultatima biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Đurđevac pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz poziva (koji se može provesti pisanom provjerom znanja i/ili provođenjem usmenog razgovora), a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Đurđevac.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Đurđevac da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Centar za socijalnu skrb Đurđevac

Skip to content