JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa, s punim radnim vremenom u Centru za socijalnu skrb Đurđevac, na određeno vrijeme od 20 mjeseci za obavljanje poslova na projektu „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda

         R E P U B L I K A  H R V A T S K A

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC

                 ĐURĐEVAC, Gajeva 6

 

KLASA: 112-03/21-01/5

URBROJ: 2137-91-01-21-34

Đurđevac, 14.09.2021.g.

 

Na temelju članka 16. st. 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine, br. 61/18), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Đurđevac i Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/21-02/717; URBROJ: 524-08-01-01/2-21-2 od 01. srpnja 2021. godine, sukladno Odluci o financiranju projekta UP.02.2.2.12.0017 „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“ Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 910-01/20-06/25; URBROJ: 524-07-02-01-02/4-21-16 od 15. travnja 2021., ravnatelj Centra za socijalnu skrb Đurđevac raspisuje

 

JAVNI POZIV

za zasnivanje radnog odnosa, s punim radnim vremenom u Centru za socijalnu skrb Đurđevac, na određeno vrijeme od 20 mjeseci za obavljanje poslova na projektu „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda

 

za slijedeće izvršitelje:

  1. socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (m/ž)

Kandidat/kandidatkinja za radno mjesto pod br 1. mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

– 12 mjeseci radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi

– položen stručni ispit

– odobrenje za obavljanje djelatnosti socijalnog rada

– nepostojanje zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

– poznavanje rada na računalu

– vozački ispit B-kategorije.

 

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente (može i neovjerene preslike):
– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik)

– potvrdu o radnom stažu (HZMIO) – elektronički zapis u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih ureda HZMO

– potvrdu o položenome stručnom ispitu (preslik) ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita

– domovnicu (preslik)

– rodni list (preslik)

– uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana od objave natječaja.

 

Kandidati koji prema posebnom propisu ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine, broj: 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme.
Prijave za javni oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 15 dana od dana objave ovog poziva na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: Centar za socijalnu skrb Đurđevac, Lj. Gaja 6, 48350 Đurđevac, s naznakom, „Za natječaj – zapošljavanje na ESF projekt“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Za kandidata koji u vrijeme prijave na poziv u djelatnosti socijalne skrbi ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke određene za pripravnički staž, primijenit će se odredbe članka 217. Zakona o socijalnoj skrbi samo u onom slučaju ako se na natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava sve tražene uvjete.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Đurđevac pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz poziva (koji se može provesti pisanom provjerom znanja i/ili provođenjem usmenog razgovora), a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Đurđevac.
Podnošenjem prijave na poziv kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Đurđevac da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Centar za socijalnu skrb Đurđevac

Skip to content