Obavijest – odluka o odabiru ponude za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije (jednostavna nabava od 01. rujna 2020.)

Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji da je u postupku jednostavne nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“, objavljenog dana 01. rujna 2020. godine, kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana ponuda ponuditelja

Ekološki centar d.o.o., Parobrodarska S., 32 000

VUKOVAR, OIB 20682358696,

sa ponuđenom cijenom iskazanom u Ponudbenom listu od 77.777,77 kuna bez PDV-a (97.222,21 kuna sa PDV-om).

 

Odluka o odabiru KLASA: 406-01/20-01/2; URBROJ:2137-91-01-20-21 od 21.09.2020. godine te zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 16. rujna 2020. godine mogu se preuzeti ispod obavijesti.

 

Odluka – odabir ponude za projektnotehn dok 21092020

Zapisnik o otvaranju ponuda – 16092020

 

Đurđevac, 22. rujna 2020. godine

 


„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“ „Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Đurđevac“.

Skip to content