OGLAS Za zapošljavanje stručnog radnika na određeno vrijeme – dipl. pravnik / mag. prava (m/ž) – 1 izvršitelj/ica.

         R E P U B L I K A  H R V A T S K A

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC

             ĐURĐEVAC, Gajeva 6

 

KLASA: 112-03/20-01/8

URBROJ: 2137-91-01-21-15

Đurđevac, 04.11.2021.g.

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj: 128/17, 47/18, 2/19, 123/19, 66/20), članka 33. Statuta Centra za socijalnu skrb Đurđevac i Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/20-02/147, URBROJ: 524-04-2-1-2/6-20-2 od 15. listopada 2020. godine, ravnatelj Centra objavljuje

OGLAS

Za zapošljavanje stručnog radnika na određeno vrijeme –  dipl. pravnik / mag. prava (m/ž) – 1 izvršitelj/ica.
Uvjeti:
–  VSS – VII stupanj – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
– najmanje 1 godina radnog iskustva u propisanom akademskom zvanju i stupnju
– položen stručni ili državni ispit
– hrvatsko državljanstvo
– poznavanje rada na računalu
– položen vozački ispit „B“ kategorije
– da ne postoji zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20).

Prednost pri odabiru kandidata imaju kandidati sa iskustvom rada u sustavu socijalne skrbi.
Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente (može i neovjerene preslike):
– životopis
– domovnicu
– diplomu o stečenoj spremi
– uvjerenje o položenom stručnom ili državnom ispitu
– uvjerenje u izvorniku nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 30 dana)
– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

 

Kandidati koji prema posebnom propisu ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine, broj: 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme.

Prijave za javni oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 15 dana od dana objave ovog poziva na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: Centar za socijalnu skrb Đurđevac, Lj. Gaja 6, 48350 Đurđevac, s naznakom, „Za zapošljavanje – dipl. pravnik“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Za kandidata koji u vrijeme prijave na poziv u djelatnosti socijalne skrbi ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke određene za pripravnički staž, primijenit će se odredbe članka 217. Zakona o socijalnoj skrbi samo u onom slučaju ako se na natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava sve tražene uvjete.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Đurđevac pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz poziva (koji se može provesti pisanom provjerom znanja i/ili provođenjem usmenog razgovora), a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

Podnošenjem prijave na poziv kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Đurđevac da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

ĐURĐEVAC

Skip to content