Monthly Archives: studeni 2021

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – psiholog, stručni radnik I. vrste, na neodređeno puno radno vrijeme

         R E P U B L I K A  H R V A T S K A

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC

             ĐURĐEVAC, Gajeva 6

 

KLASA: 112-02/21-01/4

URBROJ: 2137-91-01-21-6

Đurđevac, 25.11.2021.g.

 

Na temelju članka 16. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine, br. 61/18 i 3/19), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Đurđevac i Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/21-02/771; URBROJ: 524-08-01-01/5-21-2 od 13. srpnja 2021. godine, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Đurđevac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa, s punim radnim vremenom u Centru za socijalnu skrb Đurđevac

– stručni radnik – psiholog – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme (m/ž).
Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije

– 12 mjeseci radnog iskustva u struci,

– položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)

– da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

– položen vozački ispit B-kategorije,

– poznavanje rada na računalu.

 

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente (može i neovjerene preslike):
– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik)

– potvrdu o radnom stažu (HZMIO) – elektronički zapis u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih ureda HZMO

– potvrdu o položenome stručnom ispitu (preslik) ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita

– odobrenje za obavljanje psihološke djelatnosti

– domovnicu (preslik)

– rodni list (preslik)

– uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana od objave natječaja.

 

Kandidati koji prema posebnom propisu ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine, broj: 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.
Prijave za javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Centar za socijalnu skrb Đurđevac, Lj. Gaja 6, 48350 Đurđevac, s naznakom, „Za javni natječaj – psiholog“.
Centar za socijalnu skrb Đurđevac pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja (koji se može provesti pisanom provjerom znanja i/ili provođenjem usmenog razgovora), a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Đurđevac da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Centar za socijalnu skrb Đurđevac

Održan sastanak projektnih timova u okviru provedbe dvaju projekata kojih nositelj Centar za socijalnu skrb Đurđevac

U prostorijama Centra za socijalnu skrb Đurđevac u srijedu 17. studenoga 2021. održan je sastanak projektnih timova u okviru provedbe dvaju projekata kojih je nositelj Centar za socijalnu skrb Đurđevac – „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“ i „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“. Radi se o projektima financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda vrijednosti ukupno 8.363.027,15 kuna, a u sklopu kojih je predviđena izgradnja i opremanje novog objekta ali i financiranje provedbe socijalnih usluga kojih nedostaje na području đurđevačke Podravine.

Ravnatelj Centra Daniel Rupić upoznao je nazočne kako se radovi na izgradnji objekta odvijaju predviđenom dinamikom. U sklopu infrastrukturnog projekta pred završetkom je postupak javne nabave kombi vozila vrijednog nešto više od 250.000 kuna. Na natječaj se javio samo jedan ponuditelj, a koji bi vozilo trebao isporučiti u travnju sljedeće godine.

Na sastanku je analizirana situacija u pogledu drugih projektnih aktivnosti. Novozaposleni stručni radnici u sklopu projekta na sastanku su iznijeli detaljnije informacije o savjetodavnim aktivnostima i predavanjima po školama u uvjetima mjera i preporuka radi sprječavanja prijenosa COVID-19. Sudjelovanje 17 odgojno-obrazovnih radnika na predavanju uživo u OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac te 40 u on-line predavanju za radnike OŠ Đurđevac ocijenjeno je relativno dobrim odazivom, a na relativno dobar interes nailazi se i na predavanjima u općinskim središtima u kojima se nastoji promovirati i potaknuti interes za bavljenje udomiteljstvom.

Sastanak je iskorišten i da se s predstavnicom PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, Majom Belković Došen, koja pruža stručnu pomoć u provedbi projekata, razmotre i određena administrativna pitanja vezana uz evidentiranje i izvještavanje.

 

 

 

„Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda“

 

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Đurđevac“.

 

 

 

 

Obavijest o odabiru kandidata za zapošljavanje stručnog radnika na određeno vrijeme – dipl. pravnik / mag. prava (m/ž) – 1 izvršitelj/ica.

Temeljem provedenog natječaja KLASA: 112-03/20-01/8 URBROJ: 2137-91-01-21-15 od 04.11.2021. godine objavljenog na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Centra za socijalnu skrb Đurđevac, donesena je Odluka o odabiru kandidata.

Obavijest o odabiru moguće je preuzeti OVDJE.

OGLAS Za zapošljavanje stručnog radnika na određeno vrijeme – dipl. pravnik / mag. prava (m/ž) – 1 izvršitelj/ica.

         R E P U B L I K A  H R V A T S K A

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC

             ĐURĐEVAC, Gajeva 6

 

KLASA: 112-03/20-01/8

URBROJ: 2137-91-01-21-15

Đurđevac, 04.11.2021.g.

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj: 128/17, 47/18, 2/19, 123/19, 66/20), članka 33. Statuta Centra za socijalnu skrb Đurđevac i Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/20-02/147, URBROJ: 524-04-2-1-2/6-20-2 od 15. listopada 2020. godine, ravnatelj Centra objavljuje

OGLAS

Za zapošljavanje stručnog radnika na određeno vrijeme –  dipl. pravnik / mag. prava (m/ž) – 1 izvršitelj/ica.
Uvjeti:
–  VSS – VII stupanj – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
– najmanje 1 godina radnog iskustva u propisanom akademskom zvanju i stupnju
– položen stručni ili državni ispit
– hrvatsko državljanstvo
– poznavanje rada na računalu
– položen vozački ispit „B“ kategorije
– da ne postoji zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20).

Prednost pri odabiru kandidata imaju kandidati sa iskustvom rada u sustavu socijalne skrbi.
Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente (može i neovjerene preslike):
– životopis
– domovnicu
– diplomu o stečenoj spremi
– uvjerenje o položenom stručnom ili državnom ispitu
– uvjerenje u izvorniku nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 30 dana)
– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

 

Kandidati koji prema posebnom propisu ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine, broj: 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme.

Prijave za javni oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 15 dana od dana objave ovog poziva na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: Centar za socijalnu skrb Đurđevac, Lj. Gaja 6, 48350 Đurđevac, s naznakom, „Za zapošljavanje – dipl. pravnik“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Za kandidata koji u vrijeme prijave na poziv u djelatnosti socijalne skrbi ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke određene za pripravnički staž, primijenit će se odredbe članka 217. Zakona o socijalnoj skrbi samo u onom slučaju ako se na natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava sve tražene uvjete.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Đurđevac pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz poziva (koji se može provesti pisanom provjerom znanja i/ili provođenjem usmenog razgovora), a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

Podnošenjem prijave na poziv kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Đurđevac da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

ĐURĐEVAC

Obavijest o odabiru kandidata za zapošljavanje pripravnika – pripravnika na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci, putem mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

Temeljem javnog poziva KLASA: 112-06/21-01/1; URBROJ: 2137-91-01-21-2od 14.09.2021. godine objavljenog na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Centra za socijalnu skrb Đurđevac, donesena je Odluka o odabiru kandidata.

Odluka je dostupna za preuzimanje: Odluka o odabiru kandidata – pripravnik – soc. radnik 2021.