HomeAdministrativni poslovi

Administrativni poslovi

Administrativni poslovi

Snježana Kovač soba br. 7

Administrativni poslovi urudžbene pisarnice

– koordiniranje i kontroliranje poslova u pisarnici
– poslovi viđenja urudžbenog zapisnika
– prijem i razvrstavanje pošte, kao i vođenje knjiga prijema pošte
– zaprimanje, urudžbiranje pristiglih akata i podnesaka
– briga o potpisivanju akata i njihovoj otpremi
– razvođenje, arhiviranje te izlučivanje arhivske građe
– evidencija o pečatima i štambiljima
– izrada godišnjih statističkih izvještaja i izrada izvještaja
– čuvanje arhivske građe
– vođenje arhivskih knjiga
– drugi poslovi u skladu sa zakonom, statutom i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja Centra

Skip to content