HomeOdjel za zaštitu djece, braka i obitelji

Odjel za zaštitu djece, braka i obitelji

Odjel za zaštitu djece, braka i obitelji

Stručni radnici:

Antonija Jeličić, mag.act.soc
soba br. 19

Jelena Fusić, mag.soc.rada
soba br. 20

Daniel Rupić, mag iur.
soba br. 11

Goran Gregorić, prof. pedagog
soba br. 13

Višnja Balić, dipl. pravnica
soba br. 21

Lucija Fusić, mag psych
soba br. 18

Vesna Orač, dipl. psiholog

Rad sa strankama: ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 08,00-13,00 sati

U stručnoj cjelini Obiteljsko-pravne zaštite,skrbništva i zaštite djece s teškoćama u razvoju, obavljaju se sljedeći poslovi:

 Zaštita braka:

– davanje mišljenja o opravdanosti zahtjeva maloljetnika za prijevremeno sklapanje braka
– podnošenje tužbi za poništaj braka
– posredovanje u razvod u braka/ obvezno savjetovanje prije razvoda braka

Odnosi roditelja i djece

– priznanje majčinstva i očinstva na zapisnik pred centrom za socijalnu skrb,
– podnošenje tužbi radi utvrđivanja majčinstva ili očinstva i sudjelovanje u postupku pred sudom
– izdavanje suglasnosti za promjenu osobnog imena djeteta
– određivanje osobnog imena djeteta

Roditeljska skrb

– izdavanje mišljenja sudu i sudjelovanje u postupcima pred sudom radi odlučivanja o skrbi za dijete i o susretima i druženju
– donošenje odluke o povjeravanju djeteta na čuvanje i odgoj djeteta drugoj osobi ili ustanovi bez pristanka roditelja,
– sudjelovanje u postupcima ovrhe koje provodi sud

Zaštita prava i dobrobiti djeteta

– provođenje postupka i donošenje odluke o povjeravanju djeteta i bez pristanka roditelja na čuvanje i odgoj drugoj osobi, domu za djecu ili drugoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi! pokretanje postupka radi izricanja žurne mjere izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji
– izricanje upozorenja roditeljima na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu
– izricanje i provođenje mjere nadzora nad roditeljskom skrbi / stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu
– izricanje i provođenje mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu
– obvezno savjetovanje prije pokretanja obiteljskih sudskih postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom
– podnošenje prijedloga i sudjelovanje u postupcima pred sudom radi donošenja odluke o privremenom povjeravanju djeteta drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji, o zabrani približavanja djetetu, o oduzimanju prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji, o povjeravanju djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji i o lišenju prava na roditeljsku skrb
– postupanje u slučajevima zlorabe roditeljskih dužnosti i prava, zlostavljanja djece i nasilja u obitelji
– donošenje odluke da roditelj u pogledu imovine djeteta ima položaj skrbnika
– podnošenje zahtjeva sudu za određivanje mjere osiguranja na imovini roditelja
– izdavanje odobrenja roditeljima za otuđenje ili opterećivanje imovine djeteta

Posvojenje

– provođenje postupaka i donošenje odluke radi posvojenja djece
– izrada mišljenja potencijalnim posvojiteljima o podobnosti za posvojenje

Skrbništvo za djecu

– vođenje postupaka i donošenje odluke o stavljanju maloljetnih osoba pod skrbništvo
– donošenje odluke o postavljanju posebnog skrbnika maloljetnim osobama
– pribavljanje izvješća skrbnika

Uzdržavanje

– pokretanje postupaka pred sudom za uzdržavanje maloljetnika
– sklapanje nagodbe o uzdržavanju
– donošenje odluke o privremenom uzdržavanju djeteta
– postupanje u vezi regresnih zahtjeva prema roditelju-ovršeniku uzdržavanje

Socijalne usluge za bračne drugove, roditelje i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji
– priznavanje prava na usluge boravka, smještaja i privremenog smještaja
– praćenje prilika korisnika prava na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži, te poduzimanje odgovarajućih mjera za njihov povratak u obitelj ili osposobljavanje za samostalan život
– jednokratne naknade namijenjene djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Zaštita djece s teškoćama u razvoju

– priznavanje prava iz socijalne skrbi djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima,

-provođenje postupaka i rješavanje o pravu na doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu,o pravu na status roditelja njegovatelja, ili status njegovatelja
– rješavanje o pravu na jednokratnu naknadu
– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji
– provođenje postupaka i rješavanje o pravu na usluge stručne pomoći u obitelji, rane intervencije, usluge pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja

Drugi stručni poslovi

– planiranje, procjenjivanje, vođenje očevidnika, izvještavanje
– provođenje aktivnosti u zajednici radi integracije i podizanja kvalitete javnih usluga s ciljem unapređenja kvalitete života obitelji i djece
– provođenje aktivnosti namijenjenih prevenciji nasilja u obitelji, nasilja nad djecom, vršnjačkog nasilja, ovisnosti, trgovanja ljudima
– primjena aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi
– drugi poslovi u skladu sa zakonima, općim aktima Centra i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja Centra

Skip to content