Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“

CENTAR  ZA SOCIJALNU SKRB

Đ  U  R  Đ  E  V  A  C

KLASA: 406-01/20-01/2

URBROJ: 2137-91-01-20-3

Koprivnica, 1. rujna  2020.

 

Na temelju Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova  (KLASA: 406-01/20-02/5, URBROJ: 2137-91-01-20-2) od  28. travnja 2020., upućuje se

  

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 U POSTUPKU NABAVE USLUGE IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U SKLOPU PROJEKTA „USPOSTAVA INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC“

 

PODACI O NARUČITELJU:

NAZIV NARUČITELJA: Centar za socijalnu skrb Đurđevac

SJEDIŠTE NARUČITELJA: Ljudevita Gaja 6, Đurđevac

OIB: 46724675241

TELEFON: 048/250-730, 048/812-103

TELEFAKS: 048/812-613

INTERNETSKA ADRESA: www.czssdjurdjevac.hr

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:  korisnik023@mdomsp.hr

OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:

Daniel Rupić, mag.iur., tel: 048/250-744, e-mail: daniel.rupic@socskrb.hr

Jelena Kralj, mag. iur., tel: 048/658-193, e-mail: jelena.kralj@kckzz.hr

 

OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“.

Usluga obuhvaća:

 • izradu glavnog i izvedbenog projekta
 • ishođenje posebnih uvjeta
 • reviziju glavnog projekta
 • ishođenje građevinske dozvole
 • izrada tehničke specifikacije i troškovnika za postupak nabave

sukladno idejnom rješenju koje se nalazi u prilogu ovog Poziva.

 

VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE: 136.000,00 kn bez PDV-a

 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

Tehnička specifikacije odnosno idejno rješenje nalazi se u prilogu ovog Poziva.

Projektno-tehnička dokumentacija mora zadovoljavati uvjete Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine 78/15, 118/18, 110/19) te drugih posebnih zakona i propisa Republike Hrvatske.

 

MJESTO OBAVLJANJA USLUGE: Radno mjesto odabranog ponuditelja.

DOKUMENTI KOJE SU PONUDITELJI DUŽNI DOSTAVITI:

 1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno dostaviti odgovarajući izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, može se dostaviti izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja Poziva na dostavu ponuda.
 2. Ponuditelj mora dokazati nekažnjavanost. Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti izjavu da niti gospodarski subjekt niti osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta nisu pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta za:
 3. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji na temelju članka 328. (zločinačko udruženje), članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) i članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br.110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) (u daljnjem tekstu: Kaznenog zakona),
 4. korupciju na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem), 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona,
 5. prijevaru na temelju članka 236. (prijevara), članka (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara), članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) , članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona,
 6. terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima na temelju članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje), članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona,
 7. pranje novca ili financiranje terorizma na temelju članka 98. (financiranje terorizma), članka 265. (pranje novca), članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona,
 8. dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) i članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona

Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja Poziva za dostavu ponude. Ponuditelji mogu koristiti vlastiti primjer izjave ili primjer koji se nalazi uz Poziv za dostavu ponude kao Prilog 2. Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

 1. Ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja Poziva na dostavu ponude. Traženi dokument se može dostaviti u neovjerenoj preslici.
 2. Ponuditelj mora dokazati iskustvo u izradi tehničke dokumentacije (izrađena minimalno jedna projektna dokumentacija u razdoblju od 2017. do 2020.). Iskustvo se dokazuje popisom ugovora iz kojeg je vidljivo predmet ugovora te godina izrade (Prilog 3.). Ponuditelj za dokazivanje može koristiti primjer iz priloga 3. ili vlastiti primjer koji sadrži sve potrebne podatke.

POSEBNI UVJETI ISPUNJENJA KOJE DOSTAVLJA ODABRANI PONUDITELJ PRIJE POTPISIVANJA UGOVORA:

 Temeljem članka 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, ovlašteni arhitekt i ovlašteni inženjer mogu obavljati poslove projektiranja samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu ili pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Temeljem članka 22. stavka 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, pravna osoba mora biti registrirana za poslove projektiranja.

 

Dokumenti kojima odabrani ponuditelj dokazuje da ispunjava zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima:

 • upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar Republike Hrvatske (ukoliko je odabrani ponuditelj pravna osoba ili fizička osoba koja ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, odnosno osoba koja je državljanin Republike Hrvatske)
 • uvjerenje, odnosno potvrda o upisu u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja (ukoliko je odabrani ponuditelj fizička osoba koja ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, odnosno osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, a poslove projektiranja obavlja u uredu za samostalno obavljanje poslova)
 • uvjerenje, odnosno potvrda o upisu u upisnik zajedničkih ureda za obavljanje poslova projektiranja (ukoliko je odabrani ponuditelj fizička osoba koja ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj odnosno osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, a poslove projektiranja obavlja u zajedničkom uredu)
 • izjava da je obavijestio Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (ukoliko je odabrani ponuditelj strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost projektiranja može u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izjavom u pisanom obliku)
 • upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar Republike Hrvatske (ukoliko je odabrani ponuditelj strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost projektiranja može, pod pretpostavkom uzajamnosti, u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao i osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i drugim posebnim propisima.

 

 1. Temeljem članka 17. Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

 

Temeljem članka 22. stavka 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, pravna osoba registrirana za poslove projektiranja mora u obavljanju tih poslova imati zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera.

 Temeljem članka 22. stavka 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnja, ovisno o građevini koju projektira, pravna osoba koja nema zaposlene sve potrebne ovlaštene inženjere, odnosno ovlaštenog arhitekta iste mora osigurati putem ugovora u skladu s odredbama posebnih propisa. U tom slučaju, kao dokaz gore navedenog, odabrani ponuditelj će dostaviti:

 • elektronički zapis o radnopravnom statusu stručnjaka
 • sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji, u slučaju podugovaranja

Temeljem članka 51. stavka 1. Zakona o gradnji, projektant je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer. Kako je predmet nabave projektiranje idejnog, glavnog i izvedbenog projekta odabrani ponuditelj je obvezan dokazati da u svrhu ispunjenja uvjeta utvrđenih Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ima stručnjake kako slijedi:

 • ovlaštenog arhitekta
 • ovlaštenog inženjera građevinarstva
 • ovlaštenog inženjera strojarstva
 • ovlaštenog inženjera elektrotehnike

Dokumenti kojima odabrani ponuditelj dokazuje da ispunjava zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima:

DRŽAVLJANI REPUBLIKE HRVATSKE

Odabrani ponuditelj dostavlja uvjerenja, odnosno potvrde nadležnih komora o:

 • upisu u imenik ovlaštenih arhitekata
 • upisu u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva
 • upisu u imenik ovlaštenih inženjera strojarstva
 • upisu u imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike

FIZIČKE OSOBE KOJE U STRANOJ DRŽAVI IMAJU PRAVO OBAVLJATI POSLOVE PROJEKTIRANJA

Ukoliko će odabrani ponuditelj koristiti stručnjake, fizičke osobe koje u stranoj državi imaju pravo obavljati poslove projektiranja, iste imaju pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i ovlašteni arhitekt odnosno ovlašteni inženjer, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima. Sukladno članku 59. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i članku 23. stavak 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, dostavlja uvjerenja, odnosno potvrde nadležnih komora o upisu u evidenciju osoba kojima je priznata inozemna kvalifikacija za:

 • ovlaštenog arhitekta
 • ovlaštenog inženjera građevinarstva
 • ovlaštenog inženjera strojarstva
 • ovlaštenog inženjera elektrotehnike

U tom slučaju, odabrani ponuditelj mora dokazati pretpostavku uzajamnosti iz dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske i države strane pravne osobe. Sukladno članku 59. stavku 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljana države ugovornice Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) i države članice Svjetske trgovinske organizacije.

OVLAŠTENE FIZIČKE OSOBE IZ DRUGE DRŽAVE UGOVORNICE EGP-A

Ukoliko će odabrani ponuditelj koristiti stručnjake koji su ovlaštene fizičke osobe iz druge države ugovornice EGP-a imaju pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati navedene poslove sukladno članku 60. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te sukladno članku 23. stavku 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju dostavljaju uvjerenja, odnosno potvrde nadležnih komora o upisu u imenik stranih ovlaštenih osoba za:

 • ovlaštenog arhitekta
 • ovlaštenog inženjera građevinarstva
 • ovlaštenog inženjera strojarstva
 • ovlaštenog inženjera elektrotehnike

OVLAŠTENE FIZIČKE OSOBE IZ DRŽAVE UGOVORNICE EGP-A

Ukoliko će odabrani ponuditelj koristiti stručnjake koji su ovlaštene fizičke osobe iz države ugovornice EGP-a, iste imaju pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove projektiranja pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru. Sukladno članku 61. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i članku 23. stavku 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, dostavljaju uvjerenja, odnosno potvrde nadležnih komora o upisu u evidenciju stranih ovlaštenih osoba kojima je izdana potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja za:

 • ovlaštenog arhitekta
 • ovlaštenog inženjera građevinarstva
 • ovlaštenog inženjera strojarstva
 • ovlaštenog inženjera elektrotehnike

U svrhu dokazivanja uvjeta propisanih posebnim zakonima iz ove točke odabrani ponuditelj će dostaviti naručitelju preslike traženih potrebnih dokumenata najkasnije do potpisa ugovora o javnoj nabavi, osim u slučaju ovlaštene fizičke osobe iz države ugovornice EGP-a, kada će odabrani ponuditelj, sukladno članku 61. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, tražene dokumente dostaviti prije početka prvog posla.

 TRAŽENA JAMSTVA:

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku zadužnice ovjerene od strane nadležnog tijela. Jamstvo mora glasiti na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, a odabrani ponuditelj ga mora dostaviti u trenutku potpisivanja ugovora. Ukoliko dođe do neizvršavanja ugovornih obveza od strane Ponuditelja, Naručitelj će aktivirati dostavljeno jamstvo. Naručitelj zadržava jamstvo do dobivanja građevinske dozvole.

 ROK VALJANOSTI PONUDE: 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 9. rujna 2020. do 09:00 sati

NAČIN IZRADE I DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu Naručitelja

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC

LJUDEVITA GAJA 6, 48350 ĐURĐEVAC

Osim adrese naručitelja, na omotnici mora biti naznačeno:

 • naziv i adresa ponuditelja
 • naziv predmeta nabave
 • naznaka „NE OTVARAJ!“

Ponuda se može dostaviti poštom ili osobno predati u Centru za socijalnu skrb Đurđevac u prijemnoj kancelariji. Postupak otvaranja ponuda nije javan.

Ponuda se izrađuje u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi (prekriženi, a ne premazani korekturnim lakom), te moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Uvezuje se na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom, spiralnim ili sličnim uvezom ili na neki drugi način). Ponuda se predaje potpisana od strane odgovorne ili ovlaštene osobe ponuditelja.

 

Izmjena, dopuna ili odustanak od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda

 • dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koja se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude
 • pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

 

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda predstavlja omjer cijene i kvalitete, te su u nastavku ponderi koji će se dodjeljivati po pojedinom kriteriju:

KRITERIJ MAKSIMALNI RELATIVNI ZNAČAJ MAKSIMALNI BROJ BODOVA
CIJENA PONUDE (CP) 75% 75
ISKUSTVO PROJEKTANTA (IP) 25% 25
UKUPNO: 100% 100

 

CIJENA PONUDE – CP

Naručitelj kao jedan od kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude određuje cijenu ponude. Ponuditelj koji ponudi najnižu cijenu, dobit će maksimalni broj bodova (75), dok će se ostalim ponudama bodovi dodijeliti sukladno formuli:

 CP – broj bodova koji ponuda dobiva prema cjenovnom kriteriju

CPmin – cijena najniže ponude

CPo – cijena ponude koja se ocjenjuje

 

ISKUSTVO PROJEKTANTA – IP

Naručitelj kao jedan od kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude određuje iskustvo tehničkih stručnjaka (projektanta) koji će biti angažirani za obavljanje usluge.

Maksimalni broj bodova koje ponuditelj može dobiti je 25.

Iskustvo tehničkih stručnjaka koje će ponuditelj angažirati za obavljanje usluge definirano je brojem uredno izvršenih istih ili sličnih projekata u razdoblju od 2017. – 2020. godine. Pod sličnim projektima podrazumijeva se projektiranje objekata visokogradnje.

Za obavljanje usluge koja je predmet nabave ponuditelj mora imati na raspolaganju ljudske resurse (stručnjake) neovisno o tome pripadaju li izravno gospodarskom subjektu, a koji su potrebni za izvršenja ugovora o nabavi i to:

 • stručnjaka za izradu arhitektonskog projekta – ovlašteni arhitekt
 • stručnjaka za izradu građevinskog projekta – ovlašteni inženjer građevinske struke
 • stručnjaka za izradu elektrotehničkog projekta – ovlašteni inženjer elektrotehničke struke
 • stručnjaka za izradu strojarskog projekta – ovlašteni inženjer strojarske struke

Za potrebe bodovanja, ponuditelj u ponudi dostavlja izjavu da raspolaže tehničkim stručnjacima koje će angažirati kao projektante te osobnu izjavu stručnjaka o broju odrađenih projekata. Izjave se dostavljaju na obrascima koji su u prilogu 4. i prilogu 5. ovog Poziva na dostavu ponuda.

Ukoliko ponuditelj ne dostavi navedenu izjavu o raspolaganju tehničkim stručnjacima ili osobnu izjavu stručnjaka o broju odrađenih projekata ponuda će biti odbijena.

Ponuditelj čiji su tehnički stručnjaci u zadanom razdoblju bili projektanti s najvećim brojem projekata dobit će maksimalni broj bodova (25), dok će se ostalim ponudama bodovi dodijeliti sukladno formuli:

 

IP – broj bodova koji ponuda dobiva prema kriteriju iskustva tehničkih stručnjaka

IPmax – ponuda u kojoj su tehnički stručnjaci s najvećim iskustvom (brojem odrađenih projekata)

IPo – ponuda koja se ocjenjuje temeljem kriterija iskustva tehničkih stručnjaka

 

 Ekonomski najpovoljnija ponuda je ponuda koja ima najveći broj bodova dobivenim zbrajanjem bodova po kriterijima cijene i iskustva projektanata kao kriterija kvalitete.

UKUPAN BROJ BODOVA = CP + IP

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati  ponudu koja je zaprimljena ranije.

SKLAPANJE UGOVORA:

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor po primitku obavijesti o odabiru. Bitni elementi ugovora su predmet ugovora, cijena, način plaćanja, rok i način obavljanja usluge, jamstvo za dobro izvršenje ugovora. Ugovor mora u potpunosti biti u skladu s ovim pozivom i odabranom ponudom.

 ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE:

Rok za izvršenje usluge je 4 mjeseca od potpisa ugovora.

 NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE:

Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora. Cijena se piše brojkama. U cijenu moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Na predviđeno mjesto potrebno je upisati ukupnu cijenu ponude bez PDV-a. Porez na dodanu vrijednost iskazuje se zasebno iza cijene ponude, kao i sveukupna cijena ponude s PDV-om. Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno, a na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a. Ako cijena ponude bez PDV-a izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez PDV-a izražena u troškovniku.

 ROK I NAČIN PLAĆANJA:

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine 94/18), naručitelj je obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava sukladno europskoj normi. Plaćanje će se obaviti na IBAN pružatelja usluge, u roku od 30 dana od dana primitka računa. Račun se izdaje nakon izvršene usluge i to na način:

 • nakon dostave projektno-tehničke dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole: 80% cijene ponude
 • nakon dobivene građevinske dozvole: 20% cijene ponude

Naručitelj neće davati jamstva ni predujam.

OBAVIJEST O REZULTATIMA PROVEDENOG POSTUPKA NABAVE:

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te Odluka o odabiru ili poništenju postupka dostaviti će se ponuditeljima  najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

 RAVNATELJICA:

Katarina Birta, dipl. socijalna radnica

 

 

 

PRILOZI:

 1. Javni poziv 
 2. IDEJNO RJEŠENJE, PRATEĆA GRAĐEVINA
 3. Prilozi
 4. Troškovnik

 

 

 

 „Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“ „Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Đurđevac“.

Skip to content