Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge provođenja postupaka nabave u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“

Naručitelj Centar za socijalnu skrb Đurđevac pokrenuo je postupak nabave za koji sukladno članku 12. stavak 1. točka 1a Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – dalje u tekstu: ZJN 2016) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave usluga manja od 200.000 kn kuna bez PDV-a.
Sredstva su osigurana iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.
Na temelju Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova (KLASA: 406-01/20-02/5, URBROJ: 2137-91-01-20-2) od 28. travnja 2020. (dalje u tekstu: Pravilnik) sastavlja se ovaj Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave.
Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda te proučiti sve upute, izjave, obrasce i ostale pojedinosti iz Poziva.
Poziv i dokumentacija nalaze se u privitku, a rok za dostavu ponuda je 09. veljače 2021. godine.

PRIVITAK:

Poziv_na_dostavu_ponuda

Dokumentacija uz poziv – izmjena 03022021

Napomena:

Izmjena 03.02.2021.:  Omaškom je u privitku “Dokumentacija uz poziv” učinjena tehnička pogreška u obrascu Prilog_1_Troškovnik, ali koja ne utječe na postupak prijave na poziv. Prijave zaprimljene na neizmijenjenom obrascu smatrat će se potpunima i pravilnima. U privitku se nalazi izmijenjeni Prilog 1.

1. Nadopuna i odgovori na postavljena pitanja do 05.02.2021. godine:

pojašnjenje CZSS

Poziv_na_dostavu_ponuda – ispravak pojašnjenje

Skip to content